การจัดทำบัญชี

การจัดทำบัญชี

12 รายการ
ระบบบัญชีแยกประเภทถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของระบบบัญชี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในงบทดลอง งบกำไรขาดทุน และงบดุล รายการบัญชีบันทึกในระบบขายและระบบซื้อจะถูกโอนเข้าระบบบัญชีแยกประเภทให้ทันที
1808 ผู้เข้าชม
ภายใต้หลักการที่ว่าการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริง
691 ผู้เข้าชม
งานประเภทประจำทุกชนิดช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ธุรกิจ และการมีมืออาชีพที่จะช่วยจัดหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และช่วยบริษัทก้าวต่อไป ข้างหน้าเป็นสิ่งจำเป็น บริการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำจากแมนพาวเวอร์คือทางเลือกที่มีประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายที่สุด
560 ผู้เข้าชม
การดำเนินการเพื่อให้การคำนวณภาษีอากรที่ต้องเสีย หรือนำส่ง และการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนตามที่ทางกฏหมายกำหนด ตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนยื่นแบบแสดงรายการ ทำให้ต้องจัดทำบัญชีให้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ
539 ผู้เข้าชม
รับเหมาก่อสร้าง เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการก่อสร้างบ้านหรืออาคารของคุณ เพื่อที่จะได้ทราบความคืบหน้าและขั้นตอนของการก่อสร้างอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเอง
741 ผู้เข้าชม
การทำบัญชี จะทำให้กิจการ ทราบผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของธุรกิจ และ ความมั่นคงของธุรกิจ
459 ผู้เข้าชม
เป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่ให้ผลประโยชน์หรือสร้างความพึงพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าบริการเช่น ธุรกิจรับทำความสะอาด ธุรกิจรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ โรงแรม ร้านซ่อมรถ ร้านเสริมสวย กิจการหอพัก และห้องเช่า เป็นต้น
7182 ผู้เข้าชม
โดยปกติบัญชีตั๋วเงินรับจะแยกแสดงรายการ ไว้ต่างหากเป็นหนึ่งรายการเพื่อให้ง่ายในการเก็บรักษาและตรวจสอบ แต่ถ้าในกรณีที่กิจการถือตั๋วเงินรับไว้หลายฉบับอาจจะกำหนดให้มีการจัดทำ บัญชีตั๋วเงินรับที่เป็นบัญชีคุม 1 บัญชีและจัดให้มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทย่อยสำหรับรายการตั๋วเงินรับที่แตก ต่างกันไปในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้
1054 ผู้เข้าชม
1. บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจำหน่าย ผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียง แถบวีดีทัศน์และแผ่นซีดี ต้องจัดทำบัญชีสินค้า นับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบกิจการในในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดทำบัญชี ดังต่อไปนี้
3966 ผู้เข้าชม
ผู้ประกอบการจะทำบัญชีได้อย่างถูกต้องนั้น มีผู้เชี่ยวชาญทางบัญชีเคยบอกกล่าวไว้ว่า ในเบื้องต้นผู้ทำบัญชีจะต้องมีความรู้ในธุรกิจที่ทำให้ดีเสียก่อน นอกจากนี้ ก็ต้องมีระบบบัญชีที่ดี มีเอกสารการรับเงินจ่ายเงิน สต็อกสินค้า ส่งสินค้าให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ประมวลรัษฎากร เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดสำหรับการเข้าตรวจสอบของสรรพากร
552 ผู้เข้าชม
7156 ผู้เข้าชม

ข่าวสารและกิจกรรม

ธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนมากจัดทำบัญชีและภาษีโดยนำเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีมาจากลูกค้ามาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการนำส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จากที่ผมทำธุรกิจสำนักงานบัญชีมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นปัญหาต่างๆที่เหมือนๆกันแทบทุกสำนักงานทั่วประเทศไทย
เข้าสู่ปีมังกรผงาด “เอสเอ็มอี” ยังมีโจทย์หิน รอให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ “บัญชีบริหาร”
การทำบัญชีของ SMEs ในบ้านเรานั้น กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะใช้บริการของสำนักงานบัญชี เพื่อช่วยยื่นภาษีให้กับรัฐและปิดงบการเงินเป็นรายปี เพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเลขในบัญชีชุดสรรพากรนั้นมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
หน้าที่ของ สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า ได้ทั้ง พนักงานบัญชี สมุห์บัญชี และผู้จัดการบัญชีของลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์