• หน้าแรก

 • Partner

 • รายชื่อสำนักงานบัญชีที่ เข้าร่วมโครงการ

รายชื่อสำนักงานบัญชีที่ เข้าร่วมโครงการ

 • หน้าแรก

 • Partner

 • รายชื่อสำนักงานบัญชีที่ เข้าร่วมโครงการ

รายชื่อสำนักงานบัญชีที่ เข้าร่วมโครงการ

 

 • บริษัท ศักดิ์การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
 • บริษัท ปทุมการบัญชี จำกัด
 • บริษัท เคพีเจ บิสสิเนส จำกัด
 • บริษัท วิน แอ็คเคาน์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด
 • กิตติรัตน์การบัญชี
 • สำนักงาน เอกกิจการบัญชี
 • สำนักงานบริการงานบัญชีและภาษีอากร ไทยจำกัด
 • สำนักงาน เอ็นทีเอส ที่ปรึกษาและการบัญชี
 • สำนักงานบัญชี ดาต้าแมนเนจ
 • บริษัท ไบรท์แอคเคาท์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ โปรบิสซอฟท์ แอนด์ คอนเซาท์แทนต์
 • สำนักงานหลักดีการบัญชี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณกนกอร
 • บริษัท เอ.เอ็น.แอคเค้าท์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • สำนักงานบัญชี แอ๊คเวนเจอร์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณอ้อมอารี บุญศรี
 • บริษัท ปิยะณัฐ คอนซัลแทนส์ จำกัด
 • บริษัท ซี.พี.เอ.(สมุทรปราการ) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ การบัญชีและธุรกิจ
 • สำนักงานบัญชี ภัคภร งานบัญชี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระคุณอิทธิศักดิ์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณศศิกานต์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีเอการบัญชี
 • ผู้ทำบัญชีอิระ คุณนฤมล ชื่นกลิ่น
 • สำนักงานบูรพาการบัญชี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระคุณลัดดา
 • สำนักงานเต็งการบัญชี
 • ปภัสธนันท์ธุรกิจและการบัญชี
 • สำนักงานสอบบัญชีกู๊ดเวิร์ค
 • ผู้สอบบัญชี คุณจิระพรรณ
 • สำนักงานเอ แอนด์ เอ การบัญชี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณพนิดา เด็กหลี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณศศิภา เป่าพิษ
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณพรศิริ พงศ์ทักษิณ
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณจินดาลักษณ์ ลีลาฤทธิ์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณกรรณวิภา ศรีนวล
 • ผู้สอบบัญชี คุณสิริณัฎฐ์ ปวเรศวโรกรณ์
 • ผู้สอบบัญชี คุณสิรินพร เตชะศฤงคาร
 • ผู้ทำบัญชีอสระ คุณนที เลิศรัตนรังษี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณนครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณคุณากร เลิศบรรเจิดจิต
 • ผู้สอบบัญชี คุณเจริญ แก้วชัย
 • บริษัท สกอลาร์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
 • สำนักงาน เจ อาร์ แอคเคาน์ติ้ง
 • บริษัท สำนักงานบัญชีคราฟท์ จำกัด
 • บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด
 • บริษัท พิมพ์สวรรค์ธุรกิจการบัญชี จำกัด
 • บริษัท ก. การบัญชี และ ภาษีอากร จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณพัชรินทร์ กันจินะ
 • สำนักงาน เจ แอนด์ เค คอนซัลแทนท์
 • บริษัท เอสดี สอบบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
 • บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท
 • บริษัท เอ เบสท์ การบัญชี จำกัด
 • บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด
 • สำนักงานสุเทพการบัญชีและทนายความ
 • บริษัท ที เอส แอคเคาน์ติ้ง เน็ตเวิร์ค จำกัด
 • บริษัท สำนักงาน เอ็กซ์เพิร์ท ออดิท จำกัด
 • บริษัท ณรัณย์ 49 จำกัด
 • คุณทวีศักดิ์ ปฏิพัทธ์สกุล
 • คุณเอกชัย กิติประสิทธิ์
 • นายธารา วิปสูงเนิน
 • คุณจิราธร พัฒนุช
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ เกียรติกนกการบัญชีและกฎหมาย
 • บริษัท มาสเตอร์ แกรนด์ ออดิท แอคเคาท์ จำกัด
 • สำนักงานอัญชลีการบัญชี
 • สำนักงาน เค แอล คอนซัลทิง เซอร์วิสเซส
 • บริษัท กตัญญูการบัญชี จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณพิไลพร
 • สำนักงานบรรจงการบัญชีและภาษีอากร
 • บริษัท ไอ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
 • คณะบุคคลสำนักงานเจเอสพีการบัญชี
 • เค เค การบัญชี
 • คณะบุคคล กิตติรัตน์การบัญชี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระคุณประเสริฐศรี ภาคอินทรีย์
 • สำนักงานบัญชี เค อี ที การบัญชี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณสมชาย วงศ์ชัยสุวัฒน์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณสุณิษา พงษ์ไพรัตน์
 • หจก.เค แอนด์ จี การบัญชี
 • กนิษฐาการบัญชี
 • บริษัท ไพร์ม ออดิท จำกัด
 • สำนักงานบัญชีคุณชัยวุฒิ อนุศาสนกุล
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณสิรัชชา สง่าสุขสายชล
 • ปภัทรฉัตต์ สอบบัญชี อินเตอร์เนชั่นแนล
 • สำนักงานบัญชีไชยวุฒิ
 • บริษัท พี ดี การบัญชี จำกัด
 • บริษัท ไทยออดิท จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี คุณวสวัตติ์ สิริปูชกะ
 • ผู้สอบบัญชี คุณอุกฤษฏ์ กิจนำ
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณสุพิชชา เอี่ยมสอาด
 • ผู้สอบบัญชี คุณมยุรี จิรทวีวงศ์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณชาลิสา นวลนรลักษ์
 • บริษัท เคเจ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี คุณธนาวุฒิ มุ่งนิรันดร์
 • สำนักงาน เชียงรายการบัญชีและภาษีอากร
 • สำนักงานมนทิพย์การบัญชี
 • บริษัท ไทย โค-ออลล์ การบัญชี จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณสรรชนก สุวรรณทัต
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณมงคล ธรรมทองวงศ์
 • บริษัท สำนักงานอรอนงค์การบัญชี จำกัด
 • บริษัท แอคเค้าท์ติ้ง เอ็กเซลเล้นซ์ คอนซัลแท้นต์ จำกัด
 • สำนักงานเอกวิทย์การบัญชี
 • หสม.แอคเคาท์ ฟอร์ ยู
 • หจก.เอ็มเอพี แอคเคาท์ติ้ง
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณอัญชลี เพชรโอภาส
 • บริษัท พี แอนด์ อาร์ ออดิท คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • สำนักงานบัญชี แอ็คเคาท์ติ้งเฮ้าส์
 • บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เซ้นส์ ออดิทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณภาณุพงศ์ รัตนาวิเชียร
 • บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง การบัญชี จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี คุณเรวดี วิสารทกุล
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณนัทธมน โตวิจารณ์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณอุบลรัตน์ เพ็งมาก
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณจิรัชยา ผลจันทร์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณกิ่งแก้ว
 • บริษัท เอ็นเอสเค ออดิทติ้ง จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณสุธาสินี ก๊กเหลี่ยม
 • บริษัท ไอ แอม ออดิทเตอร์ จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณวรรณี ฉัตรฐิติ
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณอนิรุทธิ์ งามรุ่งกิจ
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ  คุณพรรณพิมล วัฒนอังกูร
 • บริษัท โปรเกรส กฎหมายและการบัญชี จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณปรารถนา อุดมบุษรา
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณดรุณีย์ ธารปราบ
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณวิโรจน์ ใบแก้ว
 • บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จำกัด
 • หจก.พีเอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณจิตตินันท์  อริยะพงศ์ไพศาล
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณมณีพร ทองเฟื่องฟ้า
 • บริษัท เอส แอนด์ เจ ควอลิตี้ ออดิท จำกัด
 • eaksak auditing
 • สำนักงานบัญชี Excellent Consultant
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณธรรมนูญ วิริยะเชษฐ์กุล
 • บริษัท บัญชีและกฎหมาย จำกัด
 • บริษัท ทริปเปิ้ลบี แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์ ออดิทติ้ง จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณสุจิตรา  ทักษิณวราจาร
 • บริษัท ออดิทเตอร์ ทีม จำกัด
 • สำนักงานสหกิจการบัญชี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณพรจิตต์ เสนาอัมพรชัย
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณพุทธิคุณ เจิมเจริญ
 • สำนักงาน ITS สอบบัญชี
 • บริษัท อีโนวา บัญชี และกฎหมาย จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณสัมภาษ คงแพทย์
 • บริษัท มี ออดิท จำกัด
 • หสม.บิสสิเนส คอนซัลติ้งและบัญชี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณอักษิพร สันติวรวุฒิ
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณโอฬาร ศรีวรัฏฐา
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณเชาวลิต  เอี่ยมประมูล
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณสุภาพร กาญจนภูสิต
 • สำนักงานบัญชี ศิวพรและเพื่อน
 • บริษัท เบสท์ ช้อยส์ แอ็คเคาน์ติ้ง จำกัด
 • เจ แอนด์ เค แอคเคาน์ติ้ง
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณพรพิมล เกษมสันติพงษ์
 • บริษัท ซีเอ็มวี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
 • สํานักงานสอบบัญชี เทสออดิทติ้ง
 • หจก.พีพีเอส การบัญชี
 • บริษัท แอคเคาท์-คอนซัลแทนท์ โซลูชั่น จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณณวพรรณ
 • คณะบุคคลโปรเฟสชั่นแนล
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณธัญญลักษณ์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณวิไลลักษณ์ ภูดานุ
 • บริษัท ก้าวทวี บัญชีกิจ จำกัด
 • บริษัท ทีมการบัญชี จำกัด
 • คณะบุคคลอรญาการบัญชี
 • บริษัท ภัทรนันท์ การบัญชี จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณปรัศนีย์ มีศรี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณขวัญชัย กำลังหาญ
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณจิรบุษ สันโดษ
 • สำนักงานพูนสินการบัญชี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณเบญจวรรณ ยิ่งชนะเกียรติ
 • สำนักงานบัญชี วิชิตและเพื่อน
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณอรวรรณ รัตนพิภพ
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณคนึงนิตย์ ตั้งตราตระกูล
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณมาลี ชัยสว่างโยธิน
 • บริษัท บาลานซ์ ฟิกเกอร์ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท วิน แอ็คเคาท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ เค เจ เอส ออดิท
 • บริษัท แอ็ดวานซ์แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด
 • บริษัท พี.เอส.ที. แอคเคานท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณวรินทร์ทิพย์ โชติภิวงศ์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณวิชิต ว่องวานิช
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณเกรียงไกร เดชบำรุง
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณวิไล ศิริพูลเกียรติกุล
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณนิสันต์ ทำสวน
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณสุดารัตน์ เกื้อทวีกุล
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณดวงพร สว่างสุนทรเวศย์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณวิจิตร  ศรีตั้ง
 • บริษัท เอ็น พี ออดิท จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณวชิราภรณ์ อนันตโภคทรัพย์
 • สำนักงาน เอ.ที.การบัญชี
 • หจก.อินทรธุรกิจการบัญชี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณจันทร์มล สันติวณิชย์
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ สำนักงานอัญชันบัญชี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณชุติมา  อวยผล
 • สำนักงาน งำเมืองการบัญชี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณอานนท์ โลกานุวัตร
 • สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออดิท
 • บริษัท ภควดีการบัญชี จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณลีดี ศรีวิหค
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณกาญจนา รัชพงษ์ไทย
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณวิยะดา
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณพัชรพรรณ คงจินคำ
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณเยาวเรศ เชี่ยวชาญศิลป์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณญาณิน เถาทอง
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณนิภารัตน์ แซ่โอ้ว
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณณัฐยา ขจรชัย
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณวาสนา ศรีภักดี
 • บริษัท ภัทรกฤตย์ตรวจสอบบัญชี จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณนฤมล กู้ชวโรจน์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณดวงนภา ทีศรี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณดวงเทียน  สุริยะวิจิตรวงศ์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณนฤมล กาญจนประภากุล
 • บริษัท รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณศุภลักษณ์ อาจสาคร
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณอาภาพร โชติชาติมาลา
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณปรีดาพร ทองคง
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณวริดา วรีฤทธิ์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณจันทนา อุดมสัมพันธ์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณประพัสรา ตู้เซ่ง
 • คลินิกบัญชีและภาษีอากร
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณวรณัน เนตรอุดม
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณมาลี สนภู่
 • บริษัท ๙ เบญจรงค์ จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณกันยกร จันแย้ม
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณนาริสา อุ่นพานิช
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณธนวันต์ กันทะสอน
 • ผู้ทำบัญชีอิสระคุณปทิตตา ผิวอ่อน
 • บริษัท เอสพีดี การบัญชีและธุรกิจ จำกัด (สำนักงานบัญชี)
 • ผู้รับทำบัญชีอิสระ คุณพจนีย์ โชคประสิทธิ์เวทย์
 • สำนักงานทรงพลสอบบัญชี
 • สำนักงานบัญชีกิตตินันท์
 • กุลนิภา  แอคเคาติ้ง  เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงไทยการบัญชี
 • ผู้รับทำบัญชีอิสระ คุณอัจฉรา ชัยจิรากรณ์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณนิภารัตน์ มงคลสังข์
 • บริษัท ซีเอ็นเอ็กซ์ ลีเกิล แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท เค เอส พี ออดิทติ้ง กรุ๊ป จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณอติพร ตันติวัฒนารมย์
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ พีอาร์เอส แอคเคาท์ แอนด์ ออดิท
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณอรทัย
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณศิริกาญจน์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทูเอ แอคเคาท์ติ้ง
 • บริษัท สำนักงานสอบบัญชีที แอนด์ พี จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณศิริพร เลิศปาน
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณนิภาพร  คุนาพงษ์กิติ
 • บริษัท เอ ซี เวิร์ค แอคเคาน์ จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณวัลนิภา ทรงเสน่ห์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณรัชชานนท์  บญยาเกตุ
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณนฤมล ปลื้มจิต
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณทวี ทองเงิน
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณภคมณ จารุบุษยากุล
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณมณีวรรณ สมพงษ์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณสุมาลี อักษรกำราล
 • Nat account
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คณกัญญาภัทร ชมธรรมวัตร
 • Audit account
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณธเนศ เฮงตระกูลสิน
 • ผู้สอบบัญชี คุณพุธชดี สุปรียธิติกุล
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณจิตศินันท์ บุญนรานุรักษ์
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณธัญสัยนก ผิวขาว
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณสุรภา แท่งศิลา
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณณภัทร นิลพันธุํ
 • หสม. เอสบีการบัญชี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณวรสวี มี้เจริญ
 • บริษัท ศิริวัฒนา การบัญชี จำกัด
 • สุรินทร์ภักดี สำนักงานบัญชี
 • เอส เอ็น การบัญชีและบริการ
 • นงนุช การบัญชี
 • บริษัท ลี การบัญชี จำกัด
 • คณะบุคคล ดับบลิว เค การบัญชี
 • สำนักงานบัญชี คุณระวี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคเคานท์โปร
 • บริษัท เคพี แอคเค้าน์ติ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • บริษัท เกียรติศักดิ์ จำกัด (คณะบุคคลอรญาการบัญชี)
 • สำนักงาน เค เอ็น การบัญชี
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณพิมล
 • ผู้รับทำบัญชีอิสระ คุณวันเพ็ญ สามารถ
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณนิภาวัลย์ ศศิธร
 • สำนักงานบัญชี ชัญญาวรรณ
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณอัมพร สกลกูล
 • บริษัท รัตนภัทร การบัญชี จำกัด
 • บริษัท เอส เอส แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์ แท็ก จำกัด
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ คุณฉัตรฉวี เรืองไพบูลย์
 • สิริณัฐญา การบัญชี
 • นายพลการบัญชี

 

 

โพสต์เมื่อ :
2557-08-05
โดย :
 7161
ผู้เข้าชม

ข่าวสารและกิจกรรม

ธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนมากจัดทำบัญชีและภาษีโดยนำเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีมาจากลูกค้ามาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการนำส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จากที่ผมทำธุรกิจสำนักงานบัญชีมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นปัญหาต่างๆที่เหมือนๆกันแทบทุกสำนักงานทั่วประเทศไทย
เข้าสู่ปีมังกรผงาด “เอสเอ็มอี” ยังมีโจทย์หิน รอให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ “บัญชีบริหาร”
การทำบัญชีของ SMEs ในบ้านเรานั้น กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะใช้บริการของสำนักงานบัญชี เพื่อช่วยยื่นภาษีให้กับรัฐและปิดงบการเงินเป็นรายปี เพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเลขในบัญชีชุดสรรพากรนั้นมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
หน้าที่ของ สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า ได้ทั้ง พนักงานบัญชี สมุห์บัญชี และผู้จัดการบัญชีของลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์