HR-Pro Overview

 

       ในปัจจุบันการบริหารและจัดการองค์กรที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ดังนั้นการบริหารทรัพยากรของมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรและบุคคลากรในองค์เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นทางบริษัทจึงได้พัฒนาโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล HR-Pro เพื่อช่วยในการจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์กรโดยให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารงานทำให้เกิดข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศสำหรับให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลากร รองรับงานส่วนต่างๆ ของระบบงานบุคคล ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ประวัติของพนักงาน ประวัติการมาทำงาน สถิติการลา สวัสดิการต่าง ๆ ที่พนักงานแต่ละคนได้รับประวัติการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนการประมวลผลเงินเดือนที่มีความถูกต้องแม่นยำ สามารถจัดเก็บข้อมูลเงินเดือน ส่งให้ธนาคารต่าง ๆ ได้สำหรับกิจการที่จ่ายเงินเดือนพนักงานโดยผ่านธนาคาร ข้อมูล ภงด. 1 , ภงด. 1ก ลงแผ่นดิสก์ส่งสรรพากรหลังจากประมวลผลเงินเดือนแล้ว โปรแกรมยังมีรายงานราชการต่างๆ ที่แต่ละองค์กรสามารถพิมพ์ และนำส่งได้ทันที เช่น รายงานนำส่งเงินสมทบ (สปส.) รายงาย ภงด.1 , ภงด. 1 ก , ภงด. 91

 

Organization Chart

       เป็นระบบสำหรับกำหนดข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เป็นระบบแรกที่ต้องกำหนดก่อนระบบอื่น ๆเพื่อนำไปใช้ในระบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถกำหนดสาขา ฝ่าย แผนก ตำแหน่งของพนักงานได้ไม่จำกัด บันทึก Job Description ของแต่ละตำแหน่งอย่างละเอียด กำหนดรายการรายได้ รายการหัก ประเภท OT ประเภทการลาได้ไม่จำกัด ทั้งนี้หลังจากที่กำหนดแล้วโปรแกรมจะเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กับระบบอื่น ๆ ต่อไป

Personnel

       เป็นระบบที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของพนักงานหลังจากที่กำหนดโครงสร้างต่างๆ ขององค์กรเสร็จแล้วก็จะนำข้อมูลต่างๆที่กำหนดมาบันทึกประวัติของพนักงานโดยละเอียด เช่น ประวัติการศึกษาประสบการณ์การทำงาน โรคประจำตัวข้อมูลทางครอบครัว บุคคลค้ำประกัน ข้อมูลรายได้/รายหัก ความสามารถ สถานะภาพส่วนตัว ค่าลดหย่อนประกันสังคม/สะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่อยู่อาศัย ประวัติการศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ เช่น สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ผลงานดีเด่น การกระทำความผิดและโทษทางวินัย การพักงานตลอดจนการบันทึกการลาออกเกษียณของพนักงาน

Payroll

      เป็นระบบที่ใช้สำหรับทำการประมวลผลเงินเดือนและค่าแรง ( รายได้ / รายหัก ) ที่จ่ายให้กับพนักงานเพื่อคำนวณเงินเดือน / ค่าแรงรายวัน / ค่าแรงรายชั่วโมง / ค่าแรงงานเหมา บันทึกรายได้ รายการหัก และ ค่าล่วงเวลา คำนวณภาษีแบบหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม หลังจากที่ทำการประมวลผลเงินเดือนแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์ส่งธนาคาร หากมีการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร สามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์ส่งสำนักงานประกันสังคม สามารถบันทึกข้อมูล ภงด. 1 ภงด. 1ก ลงแผ่นดิสก์ส่งสรรพากรได้ สามารถพิมพ์รายงานสรุปเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อลงบัญชีได้และสามารถพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการผ่านงานได้พร้อมทั้งสามารถเก็บยอดสะสม รายได้ รายหัก รวมทั้งวันลา ขาด สาย ของพนักงานทุกงวดไว้ทั้งปี

Time Attendance

    เป็นระบบที่ใช้สำหรับควบคุมเวลาการทำงานของพนักงาน เช่น การเข้างาน - ออกงาน การขาดลามาสาย การกำหนดกะทำงาน การกำหนดตารางการทำงานของพนักงาน และการบันทึกขาด /ลา/ มาสาย สามารถใช้กับเครื่องรูดบัตรได้ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ที่สามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็น Text files ได้ รายงานแจ้งข้อผิดพลาดสำหรับพนักงานที่มีปัญหากรณีที่ไม่ได้ทำการรูดบัตร เช่น ไม่ได้รูดบัตรเข้า ไม่ได้รูดบัตรออก มาสาย เข้าช้า - กลับก่อนกำหนดได้ มีรายงานสถิติการลาแต่ละประเภทของพนักงานแต่ละคนซึ่งทำให้แผนกบุคคล สามารถตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

Welfare

       ระบบเกี่ยวกับสวัสดิการที่บริษัทให้กับพนักงาน นอกเหนือจากเงินค่าจ้างและค่าแรงงาน เป็นสิทธิพิเศษที่จะให้กับพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัท เช่น การกู้ยืมเงิน สรุปยอดค้างชำระเงินกู้ การจ่ายชำระเงินกู้ของพนักงานโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือน บันทึกเบิกเงินล่วงหน้า และรับคืนจากเบิกเงินล่วงหน้า ทั้งแบบเงินสดและหักจากเงินเดือนของพนักงาน บันทึกเบิก – จ่าย ค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาล การถือครองทรัพย์สินของพนักงานในบริษัท

Training

       ปัจจุบันองค์กรต่างๆได้หันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาบุคคลากรของตนเองมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพและระดับความสามารถในการทำงานของพนักงาน เพิ่มคุณภาพของผลผลิตซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพย่อมมาจากพนักงานที่มีคุณภาพด้วย ลดอัตราการลาออกจากงานอันเนื่องมาจากพนักงาน มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆไม่เพียงพอ ระบบนี้จึงเป็นระบบที่จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลากรเก็บประวัติการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กรตลอดจนการประเมินผลของการประเมินผลการดูงาน การประชุม/สัมมนา และการประเมินผลการดูงานทำให้การประเมินผลแต่ละหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 4925
ผู้เข้าชม

ข่าวสารและกิจกรรม

ธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนมากจัดทำบัญชีและภาษีโดยนำเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีมาจากลูกค้ามาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการนำส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จากที่ผมทำธุรกิจสำนักงานบัญชีมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นปัญหาต่างๆที่เหมือนๆกันแทบทุกสำนักงานทั่วประเทศไทย
เข้าสู่ปีมังกรผงาด “เอสเอ็มอี” ยังมีโจทย์หิน รอให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ “บัญชีบริหาร”
การทำบัญชีของ SMEs ในบ้านเรานั้น กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะใช้บริการของสำนักงานบัญชี เพื่อช่วยยื่นภาษีให้กับรัฐและปิดงบการเงินเป็นรายปี เพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเลขในบัญชีชุดสรรพากรนั้นมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
หน้าที่ของ สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า ได้ทั้ง พนักงานบัญชี สมุห์บัญชี และผู้จัดการบัญชีของลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์