ประโยชน์และความสัมพันธ์ของบัญชี งบดุล กระแสเเงินสด กำไรขาดทุน

ประโยชน์และความสัมพันธ์ของบัญชี งบดุล กระแสเเงินสด กำไรขาดทุน

 

งบดุล เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งประกอบด้วย การรายงานสินทรัพย์ // หนี้สิน // และส่วนของเจ้าของ (ทุน)

งบกระแสเงินสด เป็นรายงานทางการเงินที่บอกถึงกระแสเงินสดของกิจการ อันได้แก่กระแสเงินสดจาก 3 กิจกรรมการดำเนินงาน ได้แก่ 

1. กิจกรรมการดำเนินงาน (Operation activities) 
2. กิจกรรมการลงทุน (Investing activities) 
3. กิจกรรมการจัดหาเงินทุน (Financing activities) 

ซึ่ง 3 กิจกรรมก็จะมีแหล่งที่ได้มาของกระแสเงินสด และแหล่งใช้ไปของกระแสเงินสด ทั้งนี้ งบกระแสเงินสดจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินทั้งภายในและภายนอกกิจการ เพื่อประเมินความสามารถของกิจการที่จะได้รับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และประเมินความต้องการใช้เงินสดของกิจการ เช่น จ่ายชำระเงินกู้ ลงทุนในที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ และจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

งบกำไรขาดทุน

เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการในระยะเวลาหนึ่ง ว่าการดำเนินงานของกิจกรรมได้ผลกำไร หรือ ขาดทุน โดยเป็นจำนวนเงินเท่าใด ในรายละเอียดของงบกำไรขาดทุนจะมีรายการทางด้านรายได้ ประกอบด้วย รายได้จากการขาย (หรือรายได้จากกิจกรรมหลักของกิจกรรม บางกิจการอาจมีรายได้รับจากการบริการ หรือการให้เช่า ฯลฯ) หักด้วยค่าใช้จ่ายของกิจการ ทั้งค่าใช้จ่ายจากการขายและการดำเนินงาน

ตัวอย่างของความสัมพันธ์ของรายงานการเงิน 3 อย่างนี้คือ หากจะทำงบกระแสเงินสด จะต้องได้ข้อมูลจาก งบดุล และงบกำไรขาดทุน ซึ่งข้อมูลจากงบดุลจะเป็นงบดุลเปรียบเทียบ เป็นการเปรียบเทียบงบดุล 2 งวดบัญชี ระหว่างงบดุลของงวดบัญชีก่อนและงบดุลของงวดบัญชีปัจจุบัน เพื่อใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ งบกำไรขาดทุน เป็นการใช้ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุนของงวดบัญชีปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงเงินสดที่ได้รับมาและเงินสดที่ใช้ไปในการดำเนินงาน

กำไรหรือขาดทุน

งบกระแสเงินสด เป็นงบที่บ่งบอกถึงที่มาที่ไปของเงินสด ซึงงบตัวนี้จะบ่งบอกถึงว่าการที่เรามีเงินสด เพิ่ม หรือลดนั้นมาจากอะไร เช่น ในบัญชีธนาคารของเรามีเงินเพิ่ม ไม่ได้หมายความว่าเรามีเงินกำไรเพิ่ม แต่อาจจะมาจาก เราเก็บหนี้ได้เพิ่มขึ้น หรือ เรามีเจ้าหนี้ลดลง หรือมาจากเราขายทรัพย์สินออกไป เช่นนี้เป็นต้น ความเกี่ยวพันของงบกระแสเงินสด กับงบกำไรขาดทุนก็คือ จะเป็นตัวบอกว่า กำไร ขาดทุนที่เราได้นั้น จริง ๆ แล้วกำไรขาดทุน ไม่ได้บอกว่าเรามีเงินสดเพิ่ม หรือลดลง แต่มันมาจากตัวอื่น ซึ่งงบกำไรขาดทุน บอกเราไม่ได้ ดังนั้นบริษัทที่มีกำไรอาจจะล้มทั้งยืนเลยก็ได้ เพราะขาดสภาพคล่องของเงินสด
งบดุล เป็นงบซึ่งประกอบด้วย ด้านทรัพย์สิน ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งคือด้านหนี้สินและทุน มันจึงเรียกว่างบดุล คือสองข้างมันต้องเท่ากัน ความเกี่ยวพันของมันกับงบกำไรขาดทุนก็คือ มันเป็นตัวแสดงกำไรสะสมหรือขาดทุนสะสม ที่ได้รวม ๆ กันมา จากงบกำไรขาดทุน แหล่งที่มาของเงินทุน เช่น เงินกู้ ทุนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งความเกี่ยวพันกับงบกระแสเงินสด ก็คือ มันก็จะเป็นตัวบอกที่มาที่ไปของเงินสดว่ามันมาได้อย่างไร เช่น ไปกู้เพิ่ม เงินสดก็เพิ่ม หรือ ออกหุ้นเพิ่ม เงินสดก็เพิ่มเป็นต้น

ดังนั้น ทำรายงานการเงินของ 3 อย่างมีความสำคัญและต้องระมัดระวัง เพราะถ้าทำผิดตั้งแต่งบกำไรขาดทุน จะกระทบถึงงบอื่นๆ ตามไป ซึ่งกิจการจะได้ข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง มีผลต่อการตัดสินใจและบริหารงานต่อไปบทความโดย : www.atriumtech.com
ประกาศบทความโดย : 
 http://www.tacthai.com
 13848
ผู้เข้าชม

ข่าวสารและกิจกรรม

ธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนมากจัดทำบัญชีและภาษีโดยนำเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีมาจากลูกค้ามาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการนำส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จากที่ผมทำธุรกิจสำนักงานบัญชีมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นปัญหาต่างๆที่เหมือนๆกันแทบทุกสำนักงานทั่วประเทศไทย
เข้าสู่ปีมังกรผงาด “เอสเอ็มอี” ยังมีโจทย์หิน รอให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ “บัญชีบริหาร”
การทำบัญชีของ SMEs ในบ้านเรานั้น กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะใช้บริการของสำนักงานบัญชี เพื่อช่วยยื่นภาษีให้กับรัฐและปิดงบการเงินเป็นรายปี เพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเลขในบัญชีชุดสรรพากรนั้นมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
หน้าที่ของ สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า ได้ทั้ง พนักงานบัญชี สมุห์บัญชี และผู้จัดการบัญชีของลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์