งบการเงิน และ ประโยชน์ที่จะได้รับ

งบการเงิน และ ประโยชน์ที่จะได้รับ

  

งบการเงิน (Financial Statement)

        งบการเงิน หมายถึง งบกำไรสะสม งบดุล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน หมายเหตุงบย่อย และคำอธิบายอื่นซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

        งบการเงินเป็นผลผลิตของกระบวนการบัญชีการเงินทั้งหมด กระบวนการดังกล่าวดำเนินไปภายในขอบเขตของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดว่าข้อมูลใดควรบันทึกไว้ในบัญชีและควรบันทึกเมื่อใดควรวัดค่าข้อมูล และควรเปิดเผยข้อมูลนั้นอย่างไร

        ฝ่ายจัดการของกิจการอาจจัดทำงบการเงินขึ้น เพื่อประโยชน์ของตนเองได้หลายวิธีต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ภายในของกิจการนั้นๆ แต่เมื่อเป็นงบการเงินที่แสดงแก่บุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ ลูกจ้าง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ฯลฯ แล้วงบการเงินดังกล่าวควรสอดคล้องกับ

        มาตรฐานของการบัญชีที่ ก.บช. และสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยกำหนด

        ลักษณะขั้นมูลฐานของการบัญชีการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของกิจการ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ลักษณะขั้นมูลฐานจะเป็นอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของสภาพแวดล้อม หรือข้อสมมติขั้นมูลฐานของการบัญชีเป็นสำคัญ

         งบการเงิน หมายถึง รายได้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเป็นการรายงานกิจกรรมการเงินกิจกรรมการลงทุน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากข้อมูลงบการเงิน

        1.จะทราบว่าบริษัทที่จะลงทุนมีความสามารถในการทำกำไรในอดีตเป็นอย่างไร ในอนาคตมีแนวโน้มจะทำกำไรได้มากขึ้นหรือไม่ จึงต้องใส่ใจกับความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจด้วย ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ

        2.ได้ทราบว่ามีปัญหาทางการเงินหรือไม่ หากกิจการมีการล้มเลิกไป ทรัพย์สินที่มีอยู่นั้นต้องจ่ายชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมดก่อนเจ้าของกิจการจึงได้รับส่วนที่เหลือคืนซึ่งบางครั้งทรัพย์สินที่มีอยู่หลังจ่ายคืนเจ้าหนี้แล้วอาจจะไม่พอจ่ายคืนส่วนของเจ้าของ นั่นคือความเสี่ยงที่ผู้เป็นเจ้าของจะได้รับ

        3.จะได้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทบทความโดย : www.panyathai.or.th
ประกาศบทความโดย : 
 http://www.tacthai.com
 710
ผู้เข้าชม

ข่าวสารและกิจกรรม

ธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนมากจัดทำบัญชีและภาษีโดยนำเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีมาจากลูกค้ามาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการนำส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จากที่ผมทำธุรกิจสำนักงานบัญชีมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นปัญหาต่างๆที่เหมือนๆกันแทบทุกสำนักงานทั่วประเทศไทย
เข้าสู่ปีมังกรผงาด “เอสเอ็มอี” ยังมีโจทย์หิน รอให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ “บัญชีบริหาร”
การทำบัญชีของ SMEs ในบ้านเรานั้น กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะใช้บริการของสำนักงานบัญชี เพื่อช่วยยื่นภาษีให้กับรัฐและปิดงบการเงินเป็นรายปี เพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเลขในบัญชีชุดสรรพากรนั้นมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
หน้าที่ของ สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า ได้ทั้ง พนักงานบัญชี สมุห์บัญชี และผู้จัดการบัญชีของลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์